X

Algemene Voorwaarden Hospitality Vaararrangementen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NAUTISCH EVENEMENTEN BUREAU T.B.V. B2B VAARARRANGEMENTEN TIJDENS SAIL AMSTERDAM 2015

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden, alsook in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:

a.  Het Nautisch Evenementen Bureau: boekingskantoor voor vaarten en arrangementen tijdens Sail Amsterdam (dat wordt georganiseerd door Stichting Sail Amsterdam), geëxploiteerd door de besloten vennootschap Services for Sale 2010 B.V., gevestigd te Amsterdam.

b.  Afnemer: iedere (rechts-)persoon die met Het Nautisch Evenementen Bureau Overeenkomsten sluit waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

c.  Overeenkomst : iedere Overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop.

d.  Gast: iedere natuurlijke persoon die door Afnemer is toegelaten tot het    gebruikmaken van diensten van Het Nautisch Evenementen Bureau.

e.  Sail 2015: het van 19 tot en met 23 augustus 2015 door de Stichting Sail Amsterdam te organiseren nautisch evenement.

f.  Handbagage: de bagage, die een Gast als gemakkelijk mee te voeren en draagbare zaken bij zich heeft tijdens een arrangement.

g.  Het Schip: ieder schip dat Het Nautisch Evenementen Bureau bij de uitvoering van de Overeenkomst inzet.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en Afnemers vanaf het moment dat Het Nautisch Evenementen Bureau deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze Algemene Voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien schriftelijk heeft geprotesteerd.

Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Het Nautisch Evenementen Bureau zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Het Nautisch Evenementen Bureau en Afnemer en treden in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Het Nautisch Evenementen Bureau en/of Afnemer.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De Afnemer is de contractspartij van Het Nautisch Evenementen Bureau. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en Gasten, welke niet direct partij zijn bij de Overeenkomst tussen Het Nautisch Evenementen Bureau en de Afnemer. De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart Het Nautisch Evenementen Bureau voor alle aanspraken welke Gasten jegens Het Nautisch Evenementen Bureau mochten maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau uitgesloten zou zijn indien die Gasten rechtstreeks aan deze Algemene Voorwaarden gebonden zouden zijn geweest.

Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke -en rechtspersonen, waarvan Het Nautisch Evenementen Bureau, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

Artikel 3. Aansprakelijkheid Nautisch Evenementen Bureau

Deze aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de verzekerde som van de evenementverzekering die het Nautisch Evenementen Bureau zal afsluiten voor arrangementen tijdens het evenement SAIL Amsterdam 2015.

Eventuele schadevergoeding in geval van verlies of beschadiging van Handbagage welke direct aan Het Nautisch Evenementen Bureau te wijten is beperkt tot € 2200,00 of  de dagwaarde van die Handbagage, welke van de twee voorgaande bedragen de mindere is. Het Nautisch Evenementen Bureau is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de beschadiging van Handbagage.

Het Nautisch Evenementen Bureau is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, danwel voor welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen.

Het Nautisch Evenementen Bureau is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte zaken die zij, indien zij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten en waarvoor zij geen bewijs van ontvangst heeft afgegeven, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten,dat Het Nautisch Evenementenbureau de zaken niet ten vervoer zou hebben toegelaten; de Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Het Nautisch Evenementen Bureau voortvloeien uit de medeneming van dergelijke zaken.

Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een vordering tot schadevergoeding.

Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen. Indien Het Nautisch Evenementen Bureau bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

Indien personen, van wier hulp Het Nautisch Evenementen Bureau bij de uitvoering van haar verbintenis gebruikmaakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Het Nautisch Evenementen Bureau niet verplicht is op basis van de Overeenkomst, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van de Afnemer en/of Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

Afnemer en Gasten doen afstand van hun recht op schuldvergelijking. Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid afnemer en gasten

Indien Afnemer en/of Gasten en/of hun Handbagage schade aan Het Nautisch Evenementen Bureau berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan Het Nautisch Evenementen Bureau te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan de zich daarin of op bevindende zaken en/of personen. Voorts geldt dit artikel eveneens voor schade, die Afnemer en/of de Gasten en/of hun Handbagage berokkenen aan zaken en/of personen, die zich niet in of op het Schip bevinden, indien Het Nautisch Evenementen Bureau tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.

Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.

Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Het Nautisch Evenementen Bureau.

De Afnemer is verplicht aan Het Nautisch Evenementen Bureau de schade te vergoeden die Het Nautisch Evenementen Bureau lijdt doordat Gasten, door welke oorzaak dan ook, niet tijdig aanwezig zijn.

Artikel 5. Verplichtingen Nautisch Evenementen Bureau

Te allen tijde is Het Nautisch Evenementen Bureau en/of de betrokken kapitein bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes (al dan niet in opdracht Stichting Sail Amsterdam of diens plaatsvervanger) en vergelijkbare omstandigheden, ook die welke betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om het overeengekomen te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.

In al eerdergenoemde gevallen zal Het Nautisch Evenementen Bureau trachten mee te werken aan het zoeken van een alternatief of oplossing tegen vergoeding van alle extra kosten die Het Nautisch Evenementen Bureau hierbij zal moeten maken. Voor deze extra kosten dient op eerste verzoek zekerheid gesteld te worden. Het is aan het oordeel van Het Nautisch Evenementen Bureau om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door Het Nautisch Evenementen Bureau kan worden uitgevoerd.

Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat Het Nautisch Evenementen Bureau en/of de betrokken kapitein één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van) de Gasten, in geval van wijziging in aankomst/vertrektijden door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Het Nautisch Evenementen Bureau de met de Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken. Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Het Nautisch Evenementen Bureau zich inspannen een vergelijkbaar ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Als de niet-beschikbaarheid van het Schip niet te wijten is aan opzet of schuld van Het Nautisch Evenementen Bureau, zal Het Nautisch Evenementen Bureau geen schadevergoeding aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau beperkt tot het door de Afnemer in het kader van de Overeenkomst voldane.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer en gasten

Ingeval door Het Nautisch Evenementen Bureau tengevolge van gevallen genoemd in het voorgaande artikel langer gevaren wordt, levert dit, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Het Nautisch Evenementen Bureau, voor Het Nautisch Evenementen Bureau jegens de Afnemer het recht op van betaling van € 50,- per Gast per uur, ieder gedeelte van een uur te rekenen als een vol uur. Dit recht ontstaat ook voor Het Nautisch Evenementen Bureau indien een en ander geschiedt op verzoek van de Afnemer of vanwege de Gasten buiten de Afnemer om.

Onder langer varen wordt ook begrepen het langer in gebruik zijn van het Schip aan de kade.

Afnemer en Gasten zullen de van overheidswege en door Het Nautisch Evenementen Bureau gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend die welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Gasten is het uitsluitend toegestaan Handbagage aan boord van het Schip bij zich te dragen. Handbagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken. In geen geval is het Gasten toegestaan om gevaarlijke stoffen (in de ruimste zin van het woord) bij zich te dragen. Voorts is het niet toegestaan (huis-)dieren aan boord van het Schip te brengen.

De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (aan boord) aan Het Nautisch Evenementen Bureau en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Het Nautisch Evenementen Bureau nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

De Afnemer is niet gerechtigd tot annulering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Opschortingrecht Nautisch Evenementen Bureau

Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Het Nautisch Evenementen Bureau onder alle  omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Het Nautisch Evenementen Bureau voor schade daaronder begrepen. In dit opschortingrecht is begrepen het recht van Het Nautisch Evenementen Bureau om Gasten of een evenredig aantal van de Gasten de toegang tot het Schip te weigeren.

Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van de in dit artikel vermelde verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingrecht door Het Nautisch Evenementen Bureau, geeft in ieder geval Het Nautisch Evenementen Bureau jegens de Afnemer het recht op betaling van het overeengekomen en laat onverlet andere/verdere rechten, die Het Nautisch Evenementen Bureau jegens de

Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.

Artikel 8. Overige rechten Nautisch Evenementen Bureau

De toegang tot het Schip, de passagierswachtruimten en toegangsinrichtingen en dergelijke, alsook het vervoer en de horecadiensten kunnen door Het Nautisch Evenementen Bureau zonder opgave van redenen worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, indien schade c.q. hinder dreigt, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld op de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum aan Het Nautisch Evenementen Bureau betalen zonder enige korting, inhouding of verrekening. De Afnemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank/-giro afschriften van Het Nautisch Evenementen Bureau aangegeven valutadatum wordt als de dag van betaling aangemerkt.

Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn  aan zijn verplichtingen jegens Het Nautisch Evenementen Bureau heeft voldaan, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment,  waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Het Nautisch Evenementen Bureau op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde (gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten) zijn voor rekening van de Afnemer. De aan Het Nautisch Evenementen Bureau verschuldigde incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Het Nautisch Evenementen Bureau telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

Artikel 10. Ontbinding

Indien de Afnemer:

a.  zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dat niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld; of

b. een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of

c. enige uit kracht der weg of Overeenkomst op hem rustende verplichting jegens het Nautisch Evenementen Bureau na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichting jegens Het Nautisch Evenementen Bureau na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

Het Nautisch Evenementen Bureau is in de vorige paragraaf genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten (zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding) en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer en/of;

b. enig door de afnemer aan Het Nautisch Evenementen Bureau verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of;

c. alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11. Overmacht

Indien Het Nautisch Evenementen Bureau door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) tijdig uit te voeren, is Het Nautisch Evenementen Bureau gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Het Nautisch Evenementen Bureau op betaling door de Afnemer voor reeds door Het Nautisch Evenementen Bureau verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het Nautisch Evenementen Bureau zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Het Nautisch Evenementen Bureau alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Amsterdam, 1 februari 2014

Services for Sale 2010 BV h/o Het Nautisch Evenementen Bureau

Officieel partner van SAIL Amsterdam 1995, 2000, 2005 en 2010 en van onder meer: